BTY ADSORPTIVE FILM

150 ฿

แผ่นฟิล์มป้องกันหน้ายาง

แผ่นฟิล์มชนิดเหนียว เพื่อป้องกันยางจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกรวมถึงป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง

xxxbom.com avthfull.com